Postani član / članica

Članica ali član stranke lahko postane vsak, ki v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke. V pristopni izjavi navede svoje ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov, telefonske številke, izobrazbo, poklic in druge podatke, ki jih določi Izvršni odbor stranke. Register članic in članov vodi generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke.

Izvršni odbor lahko v roku 30 dni po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v seznam članic in članov, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnice ali podpisnika pristopne izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem stranke. Na odločitev Izvršnega odbora je v roku 15 dni od zavrnitve vpisa v seznam članic in članov možna pritožba, ki jo obravnava Nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

Članice in člani stranke imajo pravico:

  • biti obveščeni o delu stranke,
  • sooblikovati politike stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,
  • voliti in biti voljeni v organe stranke,
  • kandidirati za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa.

Članice in člani stranke imajo dolžnost:

  • s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vrednote, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena,
  • delovati v skladu s statutom in programom stranke,
  • aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani ter uresničevati njihove sklepe.

 

S podpisom pristopne izjave potrjujete, da želite postati član / članica stranke LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV, sprejemate njen program in statut stranke.

 

Podpisano pristopno izjavo pošljite skenirano na kolesarjiinpesci@gmail.com.

 

PROGRAM – ZA POVEZANA MESTA

STATUT STRANKE LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV

LKP – PRISTOPNA IZJAVA