Statut

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07, 99/13 in 56/14) je Ustanovni kongres članov v Mariboru dne 22.9.2018 sprejel

STATUT STRANKE

LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Članice in člani politične stranke z imenom Lista kolesarjev in pešcev, s kratico imena LKP (v nadaljevanju stranka), s svojim delovanjem uresničujemo program stranke ter ustavno pravico do svobodnega združevanja in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

2. člen

Znak stranke je okrogel in je sestavljen iz napisa Lista kolesarjev in pešcev ter stilizirane podobe kolesarja in peške. Napis »Lista kolesarjev in pešcev« je pozicioniran na spodnji polovici kroga, napisan v krepki pisavi DinText, nagnjen pod kotom 16°, rastoče proti desni strani in je v črni barvi. Napis je podčrtan z belimi polji, ki se med seboj ne stikajo in so pod enakim naklonom kot pisava. Kolesar in peška sta za napisom in belimi polji ter sta v črni barvi. Barvne vrednosti, po CMYK lestvici, črne barve so C 0 %, M 0%, Y 0%, K 100 % ter rumene barve C 0 %, M 15%, Y 100 %, K 0 %.

3. člen

Stranka je pravna oseba s sedežem v Mariboru in deluje v Republiki Sloveniji. Stranka nima organiziranih teritorialnih enot

4. člen

Stranka se lahko vključuje v mednarodne ustanove in zveze političnih strank s sorodnimi programskimi izhodišči in cilji.

ČLANSTVO

5. člen

Članica ali član stranke lahko postane vsak, ki v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, podpiše pristopno izjavo, s katero sprejema program in statut stranke. V pristopni izjavi navede svoje ime in priimek, datum rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, elektronski naslov, telefonske številke, izobrazbo, poklic in druge podatke, ki jih določi Izvršni odbor stranke. Register članic in članov vodi generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke.

6. člen

Izvršni odbor lahko v roku 30 dni po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v seznam članic in članov, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnice ali podpisnika pristopne izjave nasprotuje temeljnim vrednotam, ciljem ali programskim prizadevanjem stranke. Na odločitev Izvršnega odbora je v roku 15 dni od zavrnitve vpisa v seznam članic in članov možna pritožba, ki jo obravnava Nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

7. člen

Članice in člani stranke imajo pravico:

• biti obveščeni o delu stranke,

• sooblikovati politike stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,

• voliti in biti voljeni v organe stranke,

• kandidirati za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa.

Članice in člani stranke imajo dolžnost:

• s svojim delovanjem krepiti in udejanjati temeljne vrednote, zaradi katerih je bila stranka ustanovljena,

• delovati v skladu s statutom in programom stranke,

• aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani ter uresničevati njihove sklepe.

8. člen

Članstvo v stranki preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali s smrtjo. Članica ali član iz stranke izstopi tako, da izvršnemu odboru pošlje pisno izstopno izjavo, v kateri lahko navede razloge za izstop. Članico ali člana stranke se izključi iz stranke v primeru hujših kršitev temeljnih vrednot stranke, njenega statuta ali delovanja v nasprotju s programom ali sprejetimi sklepi stranke. Pobudo za izključitev lahko poda vsaka članica ali član stranke ali njeni organi. O pobudi za izključitev odloča izvršni odbor stranke.

Zoper sklep o izključitvi iz stranke lahko članica ali član, na katero/-ega se sklep nanaša, poda pritožbo v roku 15 dni od sprejetja sklepa. O pritožbi na drugi stopnji odloča nadzorni odbor stranke na prvi naslednji seji. Odločitev nadzornega odbora o pritožbi je dokončna.

ORGANIZACIJA STRANKE

9. člen

Organe lahko sestavljajo samo članice in člani stranke, razen če ta statut ne določa drugače.

Mandat vseh organov stranke traja štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve novih organov.

Organi stranke odločajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Organi stranke veljavno odločajo, če je na seji navzoča več kot polovica članic in članov, in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih članic in članov, razen v primerih, ko je z zakonom ali tem statutom določeno drugače.

Na korespondenčnih sejah mora biti omogočeno odločanje vsem članicam in članom organa, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članic in članov organa.

Članice in člani organov stranke so se dolžni udeleževati sej organov, katerih članice oziroma člani so. V kolikor se članica oziroma član organa iz neopravičenih razlogov ne udeleži seje organa več kot trikrat v tekočem letu, mandat te članice oziroma člana organa preneha, ne glede na druge določbe statuta.

Natančnejše delo organov lahko določajo njihovi poslovniki in pravilniki.

ORGANI STRANKE

10. člen

Organi stranke so:

• kongres,

• izvršni odbor,

• predsednica ali predsednik,

• največ dve podpredsednici ali podpredsednika,

• generalna sekretarka oziroma generalni sekretar in

• nadzorni odbor.

KONGRES

11. člen

Kongres je najvišji organ stranke in:

• sprejema statut in njegove spremembe ter dopolnitve;

• sprejema program, njegove spremembe in druge vsebinske dokumente in usmeritve;

• voli in razrešuje voljene članice in člane izvršnega odbora, predsednico ali predsednika, podpredsednico ali podpredsednika, generalno sekretarko ali generalnega sekretarja ter članice oziroma člane nadzornega odbora stranke;

• odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

Kongres sestavljajo vse članice in vsi člani stranke.

Kongres se sestaja po potrebi, vendar najmanj vsako četrto leto.

12. člen

Kongres skliče predsednica ali predsednik stranke. Kongres veljavno odloča, če so bili nanj najmanj 7 dni pred zasedanjem vabljene vse članice in člani stranke.

Kongres je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članic in članov stranke. V kolikor kongres ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je kongres sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 20 % članic in članov stranke.

Kongres veljavno odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članic in članov. Kongres lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina članic in članov, ki se morajo pod predlog podpisati in navesti razloge za zahtevo sklica.

V tem primeru mora predsednica ali predsednik stranke kongres sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

Za kongres stranke, ki se izvede korespondenčno, veljajo smiselno enaka pravila kot za redni kongres stranke.

IZVRŠNI ODBOR

13. člen

Izvršni odbor:

• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa;

• spremlja izpolnjevanje programa in usmeritev kongresa ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med dvema kongresoma;

• organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;

• vodi postopke volitev v vse organe stranke in postopke volitev v državni zbor, predsednico ali predsednika republike, v organe lokalne skupnosti in v evropski parlament.

• v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament, kandidatke in kandidate za volitve v organe lokalnih skupnosti in kandidatko ali kandidata za predsednico oziroma predsednika republike.

• sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;

• imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje koordinatorke ali koordinatorje, ki delovna telesa vodijo;

• z večino glasov vseh članic in članov Izvršnega odbora stranke sprejema spremembe statuta, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, če take spremembe bistveno ne posegajo v vsebino statuta;

• opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.

• sprejme spremembo naslova sedeža stranke

Izvršni odbor sestavljajo:

• predsednica ali predsednik stranke;

• največ dve podpredsednice oziroma največ dva podpredsednika stranke;

• generalna sekretarka ali generalni sekretar;

• tri voljene članice oziroma člani, v kolikor ima stranka dve podpresednici oziroma dva podpredsednika ali štiri voljene članice oziroma člane, v kolikor ima stranka eno podpredsednico oziroma podpredsednika.

Skupno število članov izvršnega odbora je 7.

Voljene članice in člane Izvršnega odbora na predlog predsednika volijo vse članice in člani stranke.

14. člen

Izvršni odbor stranke se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Seje Izvršnega odbora stranke sklicuje in vodi predsednica ali predsednik stranke.

Sejo Izvršnega odbora stranke lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahteva tudi najmanj tretjina članic in članov Izvršnega odbora stranke, ki se morajo pod predlog podpisati in v zahtevi navesti razloge za zahtevo sklica. V tem primeru mora predsednica ali predsednik Izvršnega odbora stranke sejo Izvršnega odbora sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

PREDSEDNICA ALI PREDSEDNIK STRANKE

15. člen

Predsednica ali predsednik stranke:

• zastopa stranko v pravnem prometu;

• predstavlja stranko v javnosti in jo vodi;

• skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa in Izvršnega odbora;

• predlaga kandidatke ali kandidate za podpredsednico ali podpredsednika stranke;

• predlaga kandidatke ali kandidate za generalno sekretarko ali generalnega sekretarja;

• o svojem delu poroča kongresu in Izvršnemu odboru stranke;

• opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Predsednico ali predsednika stranke volijo vse članice in vsi člani stranke neposredno.

PODPREDSEDNICA ALI PODPREDSEDNIK STRANKE

16. člen

Podpredsednica ali podpredsednik stranke:

• sodeluje s predsednico ali predsednikom stranke pri udejanjanju sklepov in stališč kongresa ter Izvršnega odbora stranke;

• o svojem delu poroča kongresu in Izvršnemu odboru stranke;

• opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

V primeru odsotnosti predsednice ali predsednika stranke predstavlja stranko v javnosti podpredsednica ali podpredsednik stranke, ki ima za to pooblastilo predsednice ali predsednika stranke.

Podpredsednico oziroma podpredsednika stranke volijo vse članice in vsi člani stranke neposredno.

GENERALNA SEKRETARKA ALI GENERALNI SEKRETAR STRANKE

17. člen

Generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke:

• nosi odgovornost za njeno finančno in materialno poslovanje;

• pripravlja letni finančni načrt in poročilo;

• zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom stranke na državni ravni organiziranosti;

• vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ter pravno nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitnem prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke;

• opravlja druge zadolžitve po navodilih predsednice ali predsednika stranke ali Izvršnega odbora stranke;

• opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

Generalno sekretarko ali generalnega sekretarja stranke volijo vse članice in vsi člani stranke neposredno.

NADZORNI ODBOR STRANKE

18. člen

Nadzorni odbor stranke:

• nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;

• tolmači statut in druge akte stranke;

• ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom;

• odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članic in članov;

• odloča o pritožbah zoper sklep o izključitvi iz stranke;

• opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta.

Nadzorni odbor ima predsednico ali predsednika ter dve članici oziroma člana.

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu stranke na državni ravni, razen s članstvom v kongresu stranke.

Nadzorni odbor stranke odloča na svojo pobudo, na pobudo članic in članov stranke in na pobudo organov stranke.

19. člen

Nadzorni odbor stranke se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Seje nadzornega odbora stranke sklicuje in vodi predsednica ali predsednik nadzornega odbora stranke.

Sejo nadzornega odbora stranke lahko s pisno izjavo in predlaganim dnevnim redom zahtevata tudi najmanj dve članici oziroma člana nadzornega odbora stranke. V tem primeru mora predsednica ali predsednik nadzornega odbora stranke sejo nadzornega odbora sklicati najkasneje v 30 dneh od prejema pisne izjave.

JAVNOST DELOVANJA

20. člen

Delovanje stranke je javno.

Organi stranke lahko na predlog, ki ga mora podpreti več kot polovica navzočih članic ali članov, izjemoma sejo tudi zaprejo za javnost.

21. člen

Stranka zagotavlja javnost svojega delovanja tudi prek svoje uradne spletne strani in medijev.

VOLITVE IN IMENOVANJA

22. člen

Volitve organov se opravljajo javno, če drugače ne odloči kongres. V primeru tajnega glasovanja kongres določi način le-tega. Kongres pri tajnem glasovanju imenuje volilno komisijo, sestavljeno iz treh članov. Člani volilne komisije ne smejo kandidirati na volitvah.

23.člen

Glasuje se le za kandidatke oziroma kandidate, ki soglašajo s kandidaturo.

24.člen

Kandidatko oz. kandidata se izvoli, če prejme večino opredeljenih glasov. V kolikor nihče ne prejme večine, se volitve ponovijo med kandidatoma, ki sta zbrala največ glasov, oziroma med kandidati, če so zbrali enako število glasov.

25.člen

Kandidatka oz. kandidat za volitve v državni zbor, predsednico oziroma predsednika republike, organe lokalnih skupnosti in v Evropski parlament je lahko vsaka polnoletna državljanka oziroma polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima pasivno in aktivno volilno pravico v skladu z zakonom. Možne kandidate lahko predlagajo vsi člani stranke, potrjuje pa jih izvršni odbor.

Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, morajo kandidatne liste za volitve v državni zbor, evropski parlament, organe lokalnih skupnosti, predsednico ali predsednika države zagotavljati najmanj tretjinsko zastopanost enega spola.

Določanje kandidatur oziroma list kandidatov ter postopke podrobneje urejajo volilna pravila, ki jih sprejme izvršni odbor.

PRENEHANJE FUNKCIJ

26. člen

Prenehanje funkcije članu v organu se zgodi v naslednjih primerih:

• kadar mu poteče mandat,

• kadar odstopi s funkcije,

• kadar se ga izbriše ali kadar izstopi iz članstva, če se ugotovi neupravičena neudeležba na sejah v skladu s tem Statutom,

• v primeru smrti.

Član, ki sodeluje v organu, mora slednjemu to pisno posredovati ter hkrati obvestiti Izvršni odbor stranke, razen v primeru smrti.

27.člen

Posamezni člani so lahko razrešeni tudi pred iztekom mandata, in to lahko storijo organi stranke sami. Pri razrešitvi se smiselno uporabljajo določbe, ki določajo izvolitev. Izvršni odbor ali najmanj tretjina članov stranke lahko poda pobudo za razrešitev predsednice oziroma predsednika stranke, podpredsednice oziroma podpredsednika stranke. Vzrok za razrešitev je mogoče podati, če član organa ali organ kot celota ne izvršujejo nalog, ki so bile določene s tem Statutom in sprejetim programom stranke.

FINANCIRANJE IN POSLOVANJE

28. člen

Stranka pridobiva sredstva za svoje delovanje s prispevki fizičnih oseb ter iz drugih z zakonom določenih virov.

Finančno in materialno poslovanje stranke lahko podrobneje ureja pravilnik, ki ga na predlog generalne sekretarke ali generalnega sekretarja stranke sprejme Izvršni odbor stranke.

PRENEHANJE, SPOJITEV, PRIPOJITEV ALI RAZDRUŽITEV STRANKE

29. člen

Predlog za prenehanje, spojitev, pripojitev ali razdružitev stranke lahko poda Izvršni odbor stranke ali najmanj tretjina članic in članov stranke. Predlog, ki mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati podpise predlagateljev, mora biti posredovan Izvršnemu odboru stranke.

Po preteku enomesečnega roka mora predsednica ali predsednik stranke skladno z 2. odstavkom 10. člena statuta sklicati kongres stranke, ki odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke.

O nadaljnji uporabi in namenu vseh finančnih sredstev in drugega premoženja ter o pravnem nasledstvu v primeru prenehanja stranke oziroma v primeru izbrisa stranke iz registra odloča generalna sekretarka ali generalni sekretar stranke.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Statut začne veljati takoj, ko ga sprejme kongres.

31. člen

Statut stranke se objavi na uradni spletni strani stranke.

32. člen

Vabilo na ustanovni kongres se pošlje vsem ustanovnim članom po pošti 2 dneva pred datumom kongresa.

33. člen

Ustanovni kongres je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica ustanovnih članic in članov stranke. V kolikor ustanovni kongres ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je ustanovni kongres sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 20 % ustanovnih članic in članov stranke.

Predsednik

Josip Rotar

                                                                                                                                                             Maribor, 22.9.2018