Program za Maribor

Prenesi pdf  Za povezano mesto Maribor 2.0.

Za povezano mesto Maribor 2.0.

1. Mesto pešcem in kolesarkam!

Vsako uspešno, napredno in razvito mesto mora poskrbeti za dobro počutje svojih prebivalcev. Pri tem je ključno, da ustvari pogoje za varno hojo in vožnjo s kolesom vsem generacijam ter socialnim skupinam. Mesto, ki je prijazno do pešcev in kolesarjev, je boljše mesto za vse! V Mariboru bomo vse mestne četrti, krajevne skupnosti in okoliška naselja povezali v celovito omrežje kolesarskih in sprehajalnih poti. S tem bomo dvignili kvaliteto bivanja v številnih soseskah našega mesta in poskrbeli, da bo Maribor postal zanimiv za obiskovalce in nove prebivalce.

UKREPI:

➔ Izboljšati varnost kolesarjev in pešcev (odprava ovir, jasen sistem označevanja).

➔ Skleniti mrežo kolesarskih stez in peš poti (gradnja kolesarskih koridorjev, varne šolske poti).

➔ Aktivno urejati javni prostor, oblikovati ‘žive’ ulice in trge, zagotoviti peš dostop do zelenih površin vsem prebivalcem.

➔ Razviti integriran javni potniški promet, ki bo povezal mesto z zaledjem (nov sistem linij in prestopnih točk, coniranje, novi tarifni razredi).

➔ Dvigniti prometno kulturo voznikov, kolesarjev in pešcev (osveščanje, transportne alternative, nadzor, umirjanje prometa).

➔ Skrbno uvajati rešitve za osebe z oviranostmi (odprava ovir, taktilne oznake, zvočne in svetlobne naprave).

2. Za delujoče mesto

Mesto mora delovati učinkovito, hkrati pa svojim prebivalcem omogočati nemoten dostop do javnih storitev. Z občani mora biti vzpostavljen odprt dialog in pravočasno morajo biti vključeni v procese odločanja. Javne službe morajo delovati v korist meščanov, pot do njih pa mora biti enostavna, prijazna, hitra in cenovno dostopna. Mesto mora poskrbeti za usklajeno načrtovanje in trajnostno urejanje prostora.

UKREPI:

➔ Vzpostaviti sistem E-občine (enotna mestna kartica, enostavno plačevanje javnih storitev, delujoča spletna stran).

➔ Vzpostaviti pisarno za informiranje, participacijo in projektno sodelovanje (enotna točka za vse pobude in vprašanja prebivalcev).

➔ Dvigniti pomen mestnih četrti in krajevnih skupnosti (informiranje o njihovem delovanju, dnevi odprtih vrat, vključevanje občanov v projekte, participativni proračuni).

➔ Izboljšati povezanost med ključnimi mestnimi akterji (interdisciplinarne delovne skupine med občinskimi uradi, službami, podjetji, univerzo, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami).

➔ Izboljšati preglednost zaposlovanja v javnih službah (pozitivna selekcija glede na  kompetence).

➔ Mesto je last vseh, zato ne bomo dovoljevali vzpostavljanja političnih in poslovnih monopolov.

➔ Vodenje mesta bomo izvajali v skladu z najvišjimi demokratičnimi standardi, pri tem pa z vso pozornostjo skrbeli za načela strokovnosti, etičnosti in nekoruptivnosti.

3. Energija mlajših, izkušnje starejših

Za boljše življenje vseh prebivalcev mesta je potrebno aktivirati tako mlade kot starejše generacije. S spodbujanjem ustvarjalnega potenciala mladih in z zagotovitvijo dostopnih stanovanj ter novih delovnih mest bomo povečali privlačnost mesta Maribor za priseljevanje. Znanje in energijo mladih bomo povezovali z modrostjo in izkušnjami starejših generacij, ki jih je potrebno vključiti v mestno življenje.

UKREPI:

➔ Spodbujati aktivno stanovanjsko politiko (cenovno dostopna stanovanja, gradnja energetsko varčnih stanovanjskih naselij, zmanjšanje odvisnosti od avtomobila).

➔ Razširiti programe oskrbe na domu (krepitev mreže oskrbe in medsebojne solidarnosti, sistem souporabe prevoza in drugih storitev).

➔ Uvajati programe aktivnega staranja (medgeneracijski centri, povezovanje in izmenjava med organizacijami v mreži prostovoljstva, zelene in rekreacijske površine)

➔ Spodbujanje prvih zaposlitev (mentorstva uspešnih Mariborčanov, zaposlovanje v društvih, zavodih in zadrugah, štipendije za nadarjene)

➔ Podpiranje mladinskih pobud (mladinski programi in projekti, povezovanje s šolami, univerzo, mladinskimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in podjetji)

➔ Pozitivna kadrovska selekcija, ki daje mladim kadrom priložnost, da se dokažejo na ključnih vodilnih funkcijah v mestu.

4. Izkoristimo lastne potenciale

Prebivalci mesta smoo ključni dejavnik gospodarskega razvoja mesta, saj v njem živimjo in so-ustvarjamojo boljše pogoje za življenje. Zato mora mesto svojim prebivalcem prisluhniti, spodbujati njihove podjetniške pobude in jih usmerjati v tiste gospodarske dejavnosti in projekte, pri katerih smo lahko najboljši. Verjamemo v uspešen Maribor, ki bo uresničil potencial univerzitetnega, regijskega središča in se uveljavil kot sedež stabilnih in naprednih podjetij.

UKREPI:

➔ Zasnovati podporno podjetniško okolje in vzpostavitev tehnološkega parka (razvojni dialog z univerzo, državo, gospodarskimi združenji, investitorji, uspešnimi podjetji in strokovnimi organizacijami).

➔ Ponuditi jasne, enotne in stimulativne pogoje za investitorje (sodelovanje, utemeljeno na javnem interesu in trajnostnem razvoju mesta).

➔ Oživitev lokalne ekonomije v vseh soseskah (nova generacija urbane opreme stojnic in kioskov, opremljenost praznih prostorov, dostop do lokalov za pešce, kolesarje, gibalno ovirane, slepe in slabovidne).

➔ Krepitev povezovanja z zaledjem (lokalno pridelana hrana iz mariborskega zaledja v javnih ustanovah, obnova tržnic, sistem dostave z zabojčki, logistika s tovornimi kolesi).

➔ Podpora mesta  razvoju samooskrbe (urbani vrtovi, izobraževanja in finančne spodbude)

➔ Brezplačna uporaba praznih občinskih prostorov se omogoči vsem nevladnim organizacijam in izvajalcem programov v javnem interesu.

5. Pravica do mesta

Življenje med množico različnih ljudi na majhnem prostoru zahteva medsebojno prilagajanje, strpnost in odprtost. V ta namen bomo spodbujali povezovanje ljudi v skupnostih, v katerih bo sosed poznal soseda in kjer se bodo ljudje aktivno in odgovorno vključevali v procese urejanja mesta. Za privlačnejše življenjsko okolje bomo izvajali projekte prenove in urejanja mestnih ulic, trgov, zelenih površin in javne infrastrukture. Mestnim četrtem in krajevnim skupnostim bomo omogočili izvajanje prioritetnih projektov lokalnih skupnosti.

UKREPI:

➔ Otrokom prijazno mesto, mesto po meri otrok (mesto, kot si ga želijo najmlajši, je mesto igre in otroških nasmehov).

➔ Zagotoviti varno in zdravo okolje (z enakim dostopom do javnih storitev, ureditev zelenih površin v mestu in njegovi okolici).

➔ Izvesti projekte zelene in trajnostne prenove mestnih ulic, trgov in javne infrastrukture (četrtni centri, prenove sosesk, podnebno nevtralno mesto).

➔ Posebno skrb nameniti živalim, ki živijo na območju mesta, poskrbeti za drevesa, odstranjevati agresivne in invazivne rastline (biotska raznovrstnost).

➔ Mestne tržnice nadgraditi z dodatnimi vsebinami in jih postaviti v središče javnega življenja v mestu.

➔ Prenoviti športno in rekreativno infrastrukturo, dodatno spodbujati programe aktivnega preživljanja prostega časa.

➔ Očistiti mesto agresivnega oglaševanje na javnih površinah, pročeljih stavb in avtobusih.

6. Maribor je prihodnost!

Maribor in njegovi prebivalci si zaslužimo živeti v urejenem, delujočem, kulturnem in zdravem mestu. Zavedamo se svoje pozicije znotraj Slovenije in gradimo svojo unikatno zgodbo tudi v širšem kulturnem prostoru Srednje Evrope. Usode, ki so mesto zaznamovale v preteklosti, nas ne smejo zavirati, temveč nam morajo dajati moč za grajenje prihodnosti. Kot občina bi lahko z uresničevanjem trajnostnega razvoja na vseh področjih, od mobilnosti do prehranjevanja, postali zgled drugim krajem po Sloveniji in širše.

UKREPI:

➔ Spodbujati umetnost v javnem prostoru, vključiti umetniške projekte v vse investicije v javni prostor, pri gradnji javnih objektov in gradnji infrastrukture.

➔ Uveljaviti okoljsko ozaveščeno turistično destinacijo (kolesarjem in družinam prijazno, v povezavi z naravo, kulinariko, kulturo in urbanimi zgodbami).

➔ Omogočiti dostopno mestno jedro (občinski prostori, kulturne in umetniške vsebine, javne sanitarije, klopi za sedenje, kolesarska stojala).

➔ Zagotoviti stabilno in dolgoročno financiranje mesto tvornih vsebin (programi društev, zavodov in ostalih nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k razvoju mesta in njegovega kulturnega življenja).

➔ Izvajati že potrjene in usklajene strategije (Lokalni program mladih, Celostna prometna strategija, Trajnostna urbana strategija, Strategija pametnega mesta …).

Kandidat za župana Maribora

Josip Rotar

Josip Rotar, Foto: Gregor Salobir
Josip Rotar, Foto: Gregor Salobir

Kandidatke in kandidati za mestni svet

 1. Josip Rotar

univ. dipl. inž. prometa

višji svetovalec – Agencija za železniški promet

 1. Tjaša Gojkovič

univ. dipl. prav.

odvetnica

 1. Željko Milovanovič

univ. dipl. politolog

vodja mladinskih programov

 1. Špela Hren Juhart

univ. dipl. komunikologinja

sodelavka za odnose z javnostmi

 1. Miha Lovše

univ. dipl. inž. arhitekture

arhitekt

 1. Zdenka Križanič

predmetna učiteljica

upokojenka

 1. mag. Miha Horvat

mag. art.

umetniško ustvarjanje

 1. dr. Kaja Pogačar

univ. dipl. inž. arhitekture

visokošolska učiteljica

 1. dr. Andrej Žižek

univ. dipl. inž. arhitekture

direktor

 1. mag. Aphra Tesla

mag. art.

umetniško ustvarjanje

 1. Rene Puhar

univ. dipl. ekon.

kulturni producent in nogometni trener

 1. Katja Beck Kos

univ. dipl. kulturologinja

vodja Rajzefibra in podpredsednica društva Hiša!

 1. Žiga Kreševič

univ. dipl. inž. arhitekture

arhitekt, asistent na Univerzi v Mariboru

 1. Neža Polh

univ. dipl. inž. arhitekture

projektni vodja pri nevladnih organizacijah

 1. Marko Simerl

dipl. ing. teh. prometa

upokojenec

 1. Urška Košica

univ. dipl. prof. razrednega pouka

producentka kulturno-izobraževalnih projektov

 1. Grega Krajnc

univ. dipl. inž. rač. in inf.

inženir – razvijalec

 1. Tina Krajnc

dipl. ekon.

samozaposlena

 1. Grega Horvat

univ. dipl. prav.

vodja pisarne/svetovalec

 1. Petra Greiner

dipl. fizioterapevt

direktorica neprofitnega zavoda

 1. mag. Miodrag Petrovič

magister organizacije proizvodnje

direktor, strokovni sodelavec pri delu z invalidi

 1. Peter Irgo

dipl. oec.

svetovalec