Kakšen je naš program za Maribor?

[ povezava na program kot datoteko PDF ]

1. Mesto pešcem in kolesarjem!

Vsako uspešno, napredno in razvito mesto mora poskrbeti za dobro počutje svojih prebivalcev. Pri tem je ključno, da ustvari pogoje za varno hojo in vožnjo s kolesom vsem generacijam ter socialnim skupinam. Mesto, ki je prijazno do pešcev in kolesarjev, je boljše mesto za vse! V Mariboru bomo med seboj povezali vse mestne četrti in krajevne skupnosti ter okoliška naselja v celovito omrežje kolesarskih in sprehajalnih poti. S tem bomo dvignili kvaliteto bivanja v številnih soseskah in poskrbeli, da bo Maribor postal zanimiv za obiskovalce in nove prebivalce.

UKREPI:

➔ Izboljšati varnost kolesarjev in pešcev (odprava ovir, jasen sistem označevanja)

➔ Skleniti mrežo kolesarskih in peš poti (gradnja primarnih koridorjev, varne šolske poti)

➔ Dvigniti prometno kulturo voznikov, kolesarjev in pešcev (osveščanje, transportne alternative, nadzor, umirjanje prometa)

➔ Skrbno uvajati rešitve za osebe z oviranostmi (odprava ovir, taktilne oznake, zvočne in svetlobne naprave)

➔ Razviti integriran javni potniški promet, ki bo povezal mesto z zaledjem (nov sistem linij in prestopnih točk, coniranje, tarifni razredi)

2. Za delujoče mesto

Mesto mora delovati učinkovito, hkrati pa svojim prebivalcem omogočati nemoten dostop do javnih storitev. Z občani mora biti vzpostavljen odprt dialog in njihovo pravočasno vključevanje v procese odločanja. Javne službe morajo delovati v korist meščanov, pot do njih pa mora biti enostavna, prijazna, hitra in cenovno dostopna. Mesto mora poskrbeti za usklajeno načrtovanje in trajnostno urejanje prostora.

UKREPI:

➔ Vzpostaviti sistem E-občine (delujoča spletna stran, enotna mestna kartica, plačevanje javnih storitev)

➔ Vzpostaviti pisarno za informiranje in participacijo (enotna točka za vse pobude in vprašanja prebivalcev)

➔ Dvigniti pomen mestnih četrti in krajevnih skupnosti (informiranje o njihovem delovanju, vključevanje občanov v projekte, participatorni proračuni)

➔ Izboljšati povezanost med ključnimi mestnimi akterji (interdisciplinarne delovne skupine med občinskimi uradi, službami, podjetji, univerzo, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami)

➔ Izboljšati preglednost zaposlovanja v javnih službah (pozitivna selekcija glede na  kompetence)

3. Energija mlajših, izkušnje starejših

Za boljše življenje vseh prebivalcev mesta je potrebno aktivirati tako mlade kot starejše generacije. S spodbujanjem ustvarjalnega potenciala mladih in z zagotovitvijo dostopnih stanovanj ter novih delovnih mest bomo povečali privlačnost mesta Maribor za priseljevanje. Znanje in energijo mladih bomo povezovali z modrostjo in izkušnjami starejših generacij, ki jih je potrebno vključiti v mestno življenje.

UKREPI:

➔ Spodbujati aktivno stanovanjsko politiko (cenovno dostopna stanovanja, gradnja energetsko varčnih stanovanjskih naselij, zmanjšanje odvisnosti od avtomobila na minimum)

➔ Razširiti programe oskrbe na domu (krepitev mreže oskrbe in medsebojne solidarnosti, sistem souporabe prevoza in drugih storitev)

➔ Uvajati programe aktivnega staranja (medgeneracijski centri, povezovanje in izmenjava med organizacijami v mreži prostovoljstva, zelene in rekreacijske površine)

➔ Spodbujanje prvih zaposlitev (mentorstva uspešnih Mariborčanov, zaposlovanje v društvih, zavodih in zadrugah, štipendije za nadarjene)

➔ Podpiranje mladinskih pobud (mladinski programi in projekti, povezovanje s šolami, univerzo, mladinskimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in podjetji)

4. Izkoristimo lastne potenciale

Ključ za gospodarski preboj Maribora smo njegovi ljudje. Zato mora mesto svojim prebivalcem prisluhniti, spodbujati njihovo podjetniško pobudo in jo usmerjati v tiste gospodarske dejavnosti in projekte, pri katerih smo lahko najboljši. Lepota mesta in njegove naravne danosti odpirajo prostor novim zgodbam in čakajo na preporod zastarele turistične ponudbe. Verjamemo v uspešen Maribor, ki bo uresničil potencial univerzitetnega, regijskega središča in se uveljavil kot sedež stabilnih in naprednih podjetij.

UKREPI:

➔ Zasnovati podporno podjetniško okolje (razvojni dialog z univerzo, državo, gospodarskimi združenji, investitorji, uspešnimi podjetji in strokovnimi organizacijami)

➔ Ponuditi jasne, enotne in stimulativne pogoje za investitorje (sodelovanje, utemeljeno na javnem interesu in trajnostnem razvoju mesta)

➔ Oživitev lokalne ekonomije v vseh soseskah (nova generacija urbane opreme stojnic in kioskov, opremljenost praznih prostorov, dostop do lokalov za pešce, kolesarje, gibalno ovirane, slepe in slabovidne)

➔ Krepitev povezovanja z zaledjem (lokalno pridelana hrana iz mariborskega zaledja v javnih ustanovah, obnova tržnic, sistem dostave z zabojčki, logistika s tovornimi kolesi)

➔ Samooskrba (urbani vrtovi, izobraževanja in finančne spodbude)

5. Pravica do mesta

Življenje med množico različnih ljudi na majhnem prostoru zahteva medsebojno prilagajanje, strpnost in odprtost. V ta namen bomo spodbujali povezovanje ljudi v skupnostih, v katerih bo sosed poznal soseda in kjer se bodo ljudje aktivno in odgovorno vključevali v procese urejanja mesta. Za privlačnejše življenjsko okolje bomo izvajali projekte prenove in urejanja mestnih ulic, trgov, zelenih površin in javne infrastrukture. Mestnim četrtem in krajevnim skupnostim bomo omogočili izvajanje prioritetnih projektov lokalnih skupnosti.

UKREPI:

➔ Zagotoviti varno in zdravo okolje (z enakim dostopom do javnih storitev, ureditev zelenih površin v mestu in njegovi okolici)

➔ Izvesti projekte prenove in urejanja mestnih ulic, trgov in javne infrastrukture (s predhodnim posvetovanjem z občani, četrtni centri, prenove sosesk in vaških središč)

➔ Prenoviti športno in rekreativno infrastrukturo

➔ Mestne tržnice nadgraditi z dodatnimi vsebinami

➔ Regulirati oglaševanje na javnih površinah, pročeljih stavb in avtobusih

6. Maribor je prihodnost!

Maribor in njegovi prebivalci si zaslužimo živeti v urejenem, delujočem, kulturnem in zdravem mestu. Zavedamo se svoje pozicije znotraj Slovenije in gradimo svojo unikatno zgodbo tudi v širšem kulturnem prostoru Srednje Evrope. Usode, ki so mesto zaznamovale v preteklosti, nas ne smejo zavirati, temveč nam morajo dajati moč za grajenje prihodnosti. Kot občina bi lahko z uresničevanjem trajnostnega razvoja na vseh področjih, od mobilnosti do prehranjevanja, postali zgled drugim krajem po Sloveniji in širše.

UKREPI:

➔ Uveljaviti okoljsko ozaveščeno turistično destinacijo (kolesarjem in družinam prijazno, v povezavi z naravo, kulinariko, kulturo in urbanimi zgodbami)

➔ Omogočiti dostopno mestno jedro (občinski prostori, kulturne in umetniške vsebine, javne sanitarije, klopi za sedenje, kolesarska stojala)

➔ Zagotoviti stabilno in dolgoročno mesto tvornih vsebin (programi društev, zavodov in ostalih nevladnih organizacij, ki pomembno prispevajo k razvoju mesta in njegovega kulturnega življenja)

➔ Izvajati že potrjene in usklajene strategije (Lokalni program za kulturo, Lokalni program mladih, Celostna prometna strategija, Trajnostna urbana strategija …)