Proračun bo, kaj pa realizacija?

Proračun Mestne občine Maribor za leti 2019 in 2020 je tik pred sprejetjem. V Listi kolesarjev in pešcev smo se analiziranja posameznih postavk lotili temeljito in analitično v okviru svojih zmožnosti, ki nam jih dopuščata čas in energija. Aktivno smo sodelovali pri samem komentiranju in podajanju pripomb v okviru mestnih četrti, kjer smo prisotni, ter odborov v katerih imamo svoje člane. Če poskušamo na kratko povzeti celotno gradivo bi lahko rekli, da je novo občinsko vodstvo v tem trenutku nasledilo veliko projektov iz katerih izvira tudi večina transfernih prihodkov (npr.: projekti TUS), katere bo potrebno v naslednjih dveh letih dokončati. In za katere bo potrebno angažirati tudi lastna sredstva, če jih želimo “počrpati”. Zato smo v sami razpravi izpostavili skrb glede same realizacije. Če bodo vsi načrtovani projekti izvedeni, bo že to veliko presenečenje. Vsak, ki bi v tem trenutku sedel na županski položaj, bi poskušal narediti podobno – že zagotovljena sredstva od države tudi pripeljati v Maribor in projekte dokončno realizirati.

Vsebinsko gledano smo največ pripomb in predlogov imeli na področju realizacije projektov trajnostne mobilnosti, kot so kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi ter na področju kulture. Prav na področju kulture se zavzemamo za dosledno spoštovanje sprejetih dokumentov, kot je Lokalni program kulture. Naše stališče je, da morajo vsa morebitne spremembe proračunskih postavk biti utemeljena s strateškimi dokumenti. Nenadne spremembe proračunskih postavk (navzgor ali navzdol) morajo imeti jasno zapisane utemeljitve in se ne morejo zgoditi mimo tega. Takšen princip seveda zagovarjamo tudi na ostalih področjih, ne zgolj na kulturi.

Na spodnjem posnetku je posnetek razprave, ki jo je kot predstavnik svetniške skupine Liste kolesarjev in pešcev podal Josip Rotar na 3. redni seji mestnega sveta.

Povezave do dokumentov:

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019

GMS – 026 – druga obravnava

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020

GMS – 027 – druga obravnava

Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35264

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018

GMS – 060 zvezek 1

GMS – 060 zvezek 2

GMS – 060 zvezek 3