Naše pripombe na koalicijsko pogodbo

Koalicijska pogodba med bodočimi partnericami v mariborskem mestnem svetu je na dnevnem redu. Dobili smo jo od ekipe aktualnega župana Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča z željo, da se pridružimo njihovim prizadevanjem za razvoj Maribora v naslednjih štirih letih. Pri tem je bilo večkrat poudarjeno, da vidijo v Listi kolesarjev in pešcev pomembnega partnerja. Naše pobude so svojevrstna mešanica različnih elementov ekološke ozaveščenosti, socialne senzibilnosti, trajnostne razvojne naravnanosti, holističnih pristopov, medsektorskega povezovanja, kreativne odprtosti in dobrososedske participacije, začinjene z vizionarstvom mesta zdravih in zadovoljnih sosesk, ki se ne spogledujejo z megalomanijo odtujenega mesta, ampak izvirajo iz realnih potreb njegovih prebivalcev.

 

Koalicijsko pogodbo smo pregledali in podali nekaj konkretnih pripomb na sam dokument.  Med programskimi nalogami koalicije za obdobje 2018 – 2022 smo poleg osnovnega cilja delovanja, ki je dvig “kakovosti življenja občank in občanov ob upoštevanju socialnih, okoljskih, družbenih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov”, dodali, da bomo delovali v skladu z načeli trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih virov tudi za naslednje generacije. Med programskimi nalogami na področju strateškega upravljanja smo poudarili pomen boljšega upravljanja MO Maribor, skupaj z uravnoteženimi, vzdržnimi in razvojno naravnanimi financami. Pri tem smo dodali, da je zagotavljanje dostopnosti informacij za nas temelj transparentnosti delovanja in zagotavljanja sodobnih storitev, upravljanja mesta. Politično odločanje kot sestavni del strateškega upravljanja pa mora temeljiti na sledenju učinkovitosti, transparentno objavljenih in analiziranih podatkih. Na področju javnih storitev smo poleg dostopnosti javnega zdravstva, kakovostnega šolstva, perspektive za mlade, medgeneracijskega sožitja in zaustavitve upadanja prebivalstva dodali tudi potrebo po izboljšanju oskrbe, dostopnosti, podpore in družbene vključenosti starejših in invalidnih oseb ter vseh tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Na področju javnih storitev smo poleg dostopnosti javnega zdravstva, kakovostnega šolstva, perspektive za mlade, medgeneracijskega sožitja in zaustavitve upadanja prebivalstva dodali tudi potrebo po izboljšanju oskrbe, dostopnosti, podpore in družbene vključenosti starejših in invalidnih oseb ter vseh tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo. 

Področje stanovanjske politike smo nadgradili z možnostjo uvajanja progresivnih oblik reševanja stanovanjske problematike, ki poleg konvencionalnih oblik uvaja tudi progresivne oblike, kot so medgeneracijski stanovanjski modeli in stanovanjske kooperative. na področju prometa, kjer se bomo zavzemali za trajnostno ureditev, skupaj s kolesarskim omrežjem, sistemom P&R in nadgradnjo sistema javnega potniškega prometa. Dodali smo tudi vizionarsko komponento, ki izhaja iz našega poslanstva – spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti s ciljem spreminjanja potovalnih navad – zniževanje deleža potovanj z osebnimi motornimi vozili in zviševanje deleža potovanj z javnim potniškim prometom ter aktivnimi oblikami mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Pomembno pripombo na področju prometa smo dodali tudi z dodatkom spodbujanja prometne varnosti in varnostne kulture s posebnim poudarkom na varnosti v okolici šol, vrtcev, igrišč, parkov, nakupovalnih središč, javnih ustanov in stanovanjskih sosesk. Prvi korak k dolgoročnemu izboljšanju stanja na tem področju bo zagotovljen z vzpostavitvijo strokovnega telesa, ki bo dajalo razvojne usmeritve in zavezujoča mnenja k projektom na področju prometa in urbanizma. Takšno strokovno telo smo tudi predlagali.

Spodbujanje Maribora ter regije kot privlačne turistične destinacije z razvojem kulturnega, kreativnega, kulinaričnega, vinskega, športnega turizma.

Za naš okus področje kulture v samem predlogu koalicijske pogodbe ni najbolj izpostavljeno, zato smo na tem vsebinskem področju dodali še nekaj pomembnejših pripomb. Vseeno kultura ni zgolj ureditev Mariborske knjižnice v infrastrukturnem smislu, ampak je pomembna tudi vsebina in kakovost programov. Tako smo poleg zagotavljanja ustreznih prostorov Mariborske knjižnice, dodali tudi ureditev Mestnega kina Udarnik in Umetnostne galerije Maribor kot stičišč sodobnih medijskih praks. Pri tem smo se sklicevali na izpolnjevanje predlostnih ukrepov iz Lokalnega programa za kulturo MOM 2015-2020 (LPK) – še zlasti: (UKREP 6, 7, 8, 17). To pomeni: javni razpisi za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v javnem interesu za neodvisne kulturne producente morajo biti dokončani v roku, ki zagotavlja normalno načrtovanje in izvedbo letnih programov, omogočeno pa mora biti kandidiranje za večletno (najmanj dvoletno) sofinanciranje. MOM mora po tem ukrepu v svojem proračunu za kulturo vsako leto določiti procentualni delež neodvisne produkcije. Poleg tega pa mora postopno povečevati proračunsko postavko za sofinanciranje programov in projektov v javnem interesu, letno po 5 %. LPK je predvidela tudi zagotovitev prostorskih, tehničnih in organizacijskih pogojev delovanja mestnega in letnega kina s potrebno digitalno projekcijsko in predvajalno platformo. Ob tem pa prgram LPK zagotavlja še subvencioniranje stroškov najemnin za produkcijske prostore neodvisnih kulturnih producentov za programe in projekte v javnem interesu.

Vseeno kultura ni zgolj ureditev Mariborske knjižnice v infrastrukturnem smislu, ampak je pomembna tudi vsebina in kakovost programov.

Na področju okolja in turizma se nam je zdelo pomembno, da se poleg varovanja okolja doda tudi pomen ohranjanja narave, v skladu z zavezami Pariškega sporazuma in opozorili Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC). Prav tako smo k regionalnemu programu trajnostnega razvoja turizma in sistematičnega razvoja prioritetnih turističnih produktov kot priložnosti Maribora in regije dodali tudi strategijo skupne promocije v sodelovanju z lokalnimi / regionalnimi deležniki pod okriljem krovne turistične institucije. Pri tem pa nismo pozabili na razvoj in spodbujanje Maribora ter regije kot privlačne turistične destinacije z razvojem kulturnega, kreativnega, kulinaričnega, vinskega, športnega turizma s povezovanjem in podpiranjem javnih, zasebnih in nevladnih deležnikov.

Posebej smo dodali poglavje zdravja in socialnega varstva, ki ga sam predlog koalicijske pogodbe ni vseboval. Tako smo dodali spodbujanje povezovanja in medsektorskega delovanja na področjih varovanja okolja in  zdravja ter zmanjševanje socialnih razlik. Dodali smo tudi vzpostavitev posvetovalnega telesa župana MOM – Svet za javno zdravje in okolje, z aktivno participacijo nevladnih organizacij. Zelo pomembno se nam je zdelo dodati tudi izboljšanje življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalce mesta v povezavi z zmanjševanjem dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti, kot tudi zmanjševanje socialnih razlik med občani ter neenakosti v zdravju, kot tudi omejevanje energetske revščine. Dodali smo še: pomen izboljšanja in okrepitve obstoječega sistema socialnega varstva po načelu socialne pravičnosti in dostopnosti, vključevanje uporabnikov v odločanje o izvajanju programov in storitev,  spodbujanje partnerstev med javnim in zasebnim sektorjem ter civilno družbo, povezovanje strokovnih oblik pomoči ranljivim skupinam na relaciji šolstvo – zdravstvo – socialno varstvo, aktivnejše informiranje o monitoringu podatkov o onesnaženosti zraka in ostalih vplivov na okolje in zdravje ter ažurno obveščanje javnosti.

Zelo pomembno se nam je zdelo dodati tudi izboljšanje življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalce mesta v povezavi z zmanjševanjem dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti.

Poleg samih vsebinskih pripomb smo predlagali, da se koalicijska pogodba vsako leto konkretizira tudi z akcijskim načrtom, ki vsebuje cilje, ciljne vrednosti, nabor ukrepov, dejavnosti in projektov, s katerimi bodo te naloge dosežene. Vsako leto se izvede tudi evalvacija akcijskega načrta, kjer se preveri doseganje ciljnih vrednosti in izvedenih ukrepov.