Pobuda za označitev kolesarskih in peš poti

Tjaša Gojkovič je na 3. redni seji mestnega sveta MO Maribor podala naslednjo pobudo:

Podajamo pobudo za izdelavo in sprejetje načrta označevanja kolesarskih in peš poti v mestu Maribor po vzoru nekaterih evropskih mest, kjer imajo postavljene table oz. manjše smerokaze, ki kolesarjem in tudi pešcem posredujejo informacije o razdaljah do lokalno pomembnih točk v mestu in označujejo glavne kolesarske / peš poti skozi mesto. Pobuda je enakovredna predlogu oznak kolesarskih in peš poti kot jih trenutno načrtuje Mestna Občina Ljubljana.

Označitev poti bo vzpostavila učinkovito informiranje za kolesarje in pešce ter zagotovila pregleden sistem usmerjanja tako za prebivalce mesta kot tudi za obiskovalce (turistom bo predstavila zanimive destinacije). Usklajena pa tudi bo s turističnim in kolesarskim zemljevidom mesta.
V prostoru bodo prepoznane glavne prometne poti za pešce in kolesarje v skladu s potrjenim dokumentom ureditve mestne kolesarske infrastrukture (DIIP – Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS (GMS-528)). Za namene ureditve označevanja naj se pripravi (oz. dopolni obstoječ) odlok o označevanju in signalizaciji na območju Mestne občine Maribor ter se izdela načrt osrednjih kolesarskih in pešpoti.