Sobivanje pešcev in kolesarjev v praksi. Je možno?

Kakšno je sobivanje pešcev in kolesarjev v peš conah, trgih, skupnih površinah, kolesarskih poteh, pohodniških poteh…? Vemo, da konflikti med različnimi uporabniki obstajajo. Lista kolesarjev in pešcev se je temu problemu vsaj do sedaj posvečala tako, da je uporabnike pozivala k strpnosti in predvsem osveščala o tem, kar je napisano v zakonodaji. V tem članku pa na kratko povzemamo vse do sedaj znane dobre prakse, ki prihajajo iz različnih lokalnih okolij v Sloveniji:

Zakon o pravilih cestnega prometa pravi tako:


31. člen

(območje umirjenega prometa)

(1) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnegprometa.

(2) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.

(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki v območju umirjenega prometa ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.

32. člen

(območje za pešce)

(1) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.

(2) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila, ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in odvoz odpadkov in vozila, ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 69. člena tega zakona. Druga vozila smejo zapeljati v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.


In kako se tega problema lotevajo v praksi?

V Ljubljani so se lotili kar nekaj domiselnih akcij z namenom opozarjanja kolesarjev v območjih za pešce.

Domiselna akcija za osveščanje kolesarjev v ljubljanski peš coni:

Opozorilo za potnike, ki izstopajo iz avtobusov ljubljanskega potniškega prometa:

Ljubljanski podžupan Janez Koželj drži v rokah opozorilno tablo, ki opozarja kolesarje na pešce:

Opozarjanje kolesarjev v naravnem okolju (Vir: Združenje kolesarjev – FB skupina)…

Mariborska kolesarska mreža vsako leto izvede kolesarsko parado po ulicah Maribora, kjer se udeleženci skozi peš cono sprehodijo peš ob kolesih:

V Londonu prav tako opozarjajo pešce na kolesarje:

Rekreacijski park v Kanadi: